Isopropylalcohol 99,9% 1 Liter

Isopropylalcohol

  • Hoge zuiverheid > 99.9%
  • 1 HDPE fles met veiligheidssluiting
  • Oplosmiddel
In stock
SKU
acc_ipa_1000_alcohol_isopropyl_999
€11.00

Free shipping to BENELUX for orders above €50,-

 

Free shipping to EUROPE (The EU) for orders above €200,-

Kosmic Kitchen cares about your privacy. All orders are shipped discretely, with only address info on the outside of the package.

Verkoop en bezorgen alleen binnen Nederland

Chemische Eigenschappen

  • IUPAC: Propaan-2-ol
  • Formule: C3H7O
  • CAS Nr:67-63-0
  • Mol. Massa: 60.09
  • Dichtheid: 0.79   gr/ml
  • Smeltpunt: -89.00 °C
  • Kookpunt: 82.00 °C

 

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 

Hazard statement

Brandbaar Irriterend
H225 - Highly flammable liquid and vapor
H319 - Causes serious eye irritation
H336 - May cause drowsiness or dizziness

Precautions

P210 - Keep away from heat / sparks / open flames / hot surfaces and other ignition sources. - Do not smoke.
P261 - Avoid breathing dust / fume / gas / mist / vapor.
P305+P351+P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. remove contact lenses, if possible; keep rinsing.
Write Your Own Review
You're reviewing:Isopropylalcohol 99,9% 1 Liter

Please check if this product is legal in your country

All ordered products must be legal in the country of the receiver. It is the responsibility of the buyer to check the legal status of ordered products in his or her country.

AGE VERIFICATION
You must be 18 years or older to enter this page.
Date of Birth