Sale

Isopropylalcohol 100ml

Isopropylalcohol

  • Hoge zuiverheid > 99.8%
  • Verpakt in donkere PET flesjes (plastic) met veiligheidssluiting
  • oplosmiddel
In stock
SKU
acc_ipa_100_alcohol_isopropyl
€3.60

Free shipping to BENELUX for orders above € 50,-

Free shipping to EUROPE for orders above € 150,- (Including UK)

Kosmic Kitchen cares about your privacy. All orders are shipped discretely, with only your address on the outside of the package. For orders outside The EU however, we are obliged to put the invoice on the outside of the parcel.

Verkoop en bezorgen alleen binnen Nederland

 

Chemische Eigenschappen

  • IUPAC: Propaan-2-ol
  • Formule: C3H7O
  • CAS Nr:67-63-0
  • Mol. Massa: 60.09
  • Dichtheid: 0.79   gr/ml
  • Smeltpunt: -89.00 °C
  • Kookpunt: 82.00 °C

 

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Write Your Own Review
You're reviewing:Isopropylalcohol 100ml

Please check if this product is legal in your country

All ordered products must be legal in the country of the receiver. It is the responsibility of the buyer to check the legal status of ordered products in his or her country.

AGE VERIFICATION

You must verify that are 18 years of age or older to enter this site. We also use cookies.